Devlet Hava Meydanlarında devam eden atamalar

DEVLET HAVA MEYDANLARI’NDA DEVAM EDEN ATAMALAR

1933 yılında, ülkemizdeki hava meydanları ve limanlarının işletilmesi, hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü gibi görevleri yerine getirmesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) kurulmuştur. Sendikamızın örgütlendiği iş kolu içerisinde yer alan DHMİ bir kamu iktisadi kuruluşudur. Yukarıda söz edildiği gibi DHMİ, kendisine verilen bu görevleri yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynaklarına sahip kurumdur. Sahip olduğu bu insan kaynaklarını,  DHMİ’nin kurulduğu günden beri, edindiği bilgi, tutum ve deneyim; yurt içi gerekse yurt dışı eğitimlerle sağlanmıştır.

DHMİ’deki insan kaynakları; 2020 Şubat ve Mart aylarında yapılan atamalarla, ehliyete, yeterliliğe, yetkinliğe, liyakate, kıdeme, kamu yararına, kurum içi genel teamüllere, mevzuat ve hukuka aykırı olarak değiştirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının genel idarelerinin yürüteceği her işlemi kesin hükümle bağlayan, onu tanımlayan kurallar vardır.  Kurumların üst yönetiminde bulunan kişiler sınırsız yetkilere sahip değildir. Aldıkları kararlar, kurum yararı başta olmak üzere hukuka, akla ve vicdana uygun olmalı, keyfiyete veya başka nedenlere dayalı olmamalıdır. Ancak tüm bunlara karşın, 2020 Şubat ayında  başlayan ve devam eden merkez ve taşra teşkilatlarında yaklaşık 200 personeli hülle yöntemi ile  kurum yararı olmaksızın, liyakate aykırı, fırsat eşitliğini ortadan kaldıran, keyfi , ölçme – değerlendirmeden uzak,  çalışma  huzurunu  ve iş barışını bozacak  biçimde atamalar gerçekleştirilmektedir. Başta DHMİ çalışanları olmak üzere bütün kamuoyunca bilinmelidir ki;  söz konusu  kurum yararı olmayan, keyfi ve başka nedenlere dayalı gördüğümüz atamalar ile ilgili hukuki haklarımızı aşağıda tanımladığımız, Anayasa, yasa ve yönetmeliler doğrultusunda  kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Yapılan Atamalara Sendikamızın İtiraz Dayanakları;

1- Anayasa açısından (yasalar önünde eşitlik):

MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

MADDE 11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

MADDE 17- Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.  

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası açısından (çeşitli amir hükümler):

Madde 3- Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:

Sınıflandırma: A (Değişik: 31/7/1970 - 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

Kariyer: B Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

Liyakat: C Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

Madde 132- Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun bu ilgili maddesine aykırı olarak (Aylıktan kesme cezası) Ağrı Havalimanı Müdürü kadrosuna atama yapıldığı gibi..

3- 12647 sayılı yasa (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik açısından):

Devlet memurlarının;

  1. a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır. Yine bu ilgili yönetmeliğe aykırı işlem tesis edilerek bir havalimanına Müdür Yardımcısı olarak atanıp, bir gün sonra şef olarak atanarak şeflik atamasının önündeki engel hülle ile aşılıyor.Yine bu hülle yoluyla yani sınavla atanması gereken kadroya sınavsız atanacak kadroya atama marifetiyle kimi 1 gün,kimi 3 gün gibi muhtelif süre sonunda asıl düşünülen kadrolara kurallara takla aştırılarak çalışan personel vicdanını yaralayacak atama işlemine gidilmiştir.

4- 233 sayılı yasa (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname açısından):

Madde 1- Kapsam ve Amaç başlığı b- Maddesi: İktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını… demektedir.Söz konusu idarenin liyakatten, fırsat eşitliğinden ve nesnel ölçme- değerlendirme yönüne gitmeden yaptığı atamalar burada da çelişkiye düşmektedir.

5- DHMİ 2020 performans programı açısından:

İnsan Kaynaklarının Optimum Yönetimi ile Hizmette Kalite ve Etkinliği Artırmak başlığı altında. Kuruluşumuzda; personelin çalışma verimini, memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak, mesleki açıdan gelişmesini sağlayacak daha etkin bir insan kaynakları politikası planlanmaktadır.

Hedef 5.1: Personelin; hem daha verimli çalışabilmesi hem de daha etkin bir kariyer planlaması yapabilmesi sağlanacak ve eğitim düzeyi artırılacaktır.

Hedef 5.2: Havalimanlarının işgücü planlamasının yapılması, daha etkin bir insan kaynakları politikasının uygulanması, performans değerlendirme çalışmalarının hazırlanabilmesi amacıyla İş Analizi çalışmaları gerçekleştirilecektir demektedir yine aynı programda . aa Meydanları İşle22Kurumsal imajı güçlendirmek ve marka bilinirliğini artırmak küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kuruluşumuzun kamuoyunda yerleşen olumlu imajının güçlendirilmesi, kamuoyu ile doğru ve etkili bir iletişim kurulması, oluşturulan ve sunulan kurum kimliği ile algılanan kurum imajının aynı olması, daha geniş kitlelere kuruluşumuz ve faaliyetlerimizin doğru bir şekilde tanıtılması ile kamuoyunda güçlü ve dinamik bir kuruluş olarak DHMİ marka algısının yerleştirilmesi amaçlanmaktadır, denilmektedir. 

6-Yargıtay 4.Ceza Dairesinin oluşturduğu içtihat açısından:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Görevde yükselme eğitim ve sınavına girip başarılı olunması şartı aranan bir kadroya atanması düşünülen kişinin bu şartların aranmadığı daha üst bir kadroya atandıktan sonra sınavsız şekilde diğer kadroya geçirilmesinin sağlanması işlemlerinde görevi kötüye kullmanma suçu oluştuğu hükmünü vermiştir. İlgili idarenin tesis ettiği bu atama işlemi yukarıda izah edegeldiğimiz gerekçelerin yanında kurumun kendi 2020 programı ve 2019-2023 starejik planına da aykırılık teşkil etmektedir. Yine Yargıtay 4. Dairesinin 18.03.2009 tarih ve E:2007/5472.K:2009/5171 sayılı Hülle atamaları ile ilgili kararı. 

Ulaşım İş sendikası olarak; kurum yararı olmaksızın, liyakate aykırı, fırsat eşitliğini ortadan kaldıran, keyfi,  ölçme - değerlendirmeden uzak, objektif kriterlere aykırı, çalışma  huzurunu  ve iş barışını bozan bu atamaları kabul etmemiz ve sessiz kalmamız söz konusu olamaz.  Bu atamaları yaparak, sahip oldukları kamu yetki ve görevlerini kötüye kullanan idareciler hakkında, hukuksal haklarımızı kullanarak yargı sürecini başlatacağımızı, emekçi arkadaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

                                                                                                                             Cihad KORAY

Ulaşım İş Sendikası

Genel Başkanı

Nerdeyiz?

Bültenimize Abone Ol

Sosyal Medyamız

İletişim