Haberler

Devlet Hava Meydanlarında devam eden atamalar

DEVLET HAVA MEYDANLARI’NDA DEVAM EDEN ATAMALAR

1933 yılında, ülkemizdeki hava meydanları ve limanlarının işletilmesi, hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü gibi görevleri yerine getirmesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) kurulmuştur. Sendikamızın örgütlendiği iş kolu içerisinde yer alan DHMİ bir kamu iktisadi kuruluşudur. Yukarıda söz edildiği gibi DHMİ, kendisine verilen bu görevleri yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynaklarına sahip kurumdur. Sahip olduğu bu insan kaynaklarını,  DHMİ’nin kurulduğu günden beri, edindiği bilgi, tutum ve deneyim; yurt içi gerekse yurt dışı eğitimlerle sağlanmıştır.

DHMİ’deki insan kaynakları; 2020 Şubat ve Mart aylarında yapılan atamalarla, ehliyete, yeterliliğe, yetkinliğe, liyakate, kıdeme, kamu yararına, kurum içi genel teamüllere, mevzuat ve hukuka aykırı olarak değiştirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının genel idarelerinin yürüteceği her işlemi kesin hükümle bağlayan, onu tanımlayan kurallar vardır.  Kurumların üst yönetiminde bulunan kişiler sınırsız yetkilere sahip değildir. Aldıkları kararlar, kurum yararı başta olmak üzere hukuka, akla ve vicdana uygun olmalı, keyfiyete veya başka nedenlere dayalı olmamalıdır. Ancak tüm bunlara karşın, 2020 Şubat ayında  başlayan ve devam eden merkez ve taşra teşkilatlarında yaklaşık 200 personeli hülle yöntemi ile  kurum yararı olmaksızın, liyakate aykırı, fırsat eşitliğini ortadan kaldıran, keyfi , ölçme – değerlendirmeden uzak,  çalışma  huzurunu  ve iş barışını bozacak  biçimde atamalar gerçekleştirilmektedir. Başta DHMİ çalışanları olmak üzere bütün kamuoyunca bilinmelidir ki;  söz konusu  kurum yararı olmayan, keyfi ve başka nedenlere dayalı gördüğümüz atamalar ile ilgili hukuki haklarımızı aşağıda tanımladığımız, Anayasa, yasa ve yönetmeliler doğrultusunda  kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Yapılan Atamalara Sendikamızın İtiraz Dayanakları;

1- Anayasa açısından (yasalar önünde eşitlik):

MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

MADDE 11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

MADDE 17- Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.  

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası açısından (çeşitli amir hükümler):

Madde 3- Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:

Sınıflandırma: A (Değişik: 31/7/1970 - 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

Kariyer: B Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

Liyakat: C Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

Madde 132- Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun bu ilgili maddesine aykırı olarak (Aylıktan kesme cezası) Ağrı Havalimanı Müdürü kadrosuna atama yapıldığı gibi..

3- 12647 sayılı yasa (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik açısından):

Devlet memurlarının;

  1. a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır. Yine bu ilgili yönetmeliğe aykırı işlem tesis edilerek bir havalimanına Müdür Yardımcısı olarak atanıp, bir gün sonra şef olarak atanarak şeflik atamasının önündeki engel hülle ile aşılıyor.Yine bu hülle yoluyla yani sınavla atanması gereken kadroya sınavsız atanacak kadroya atama marifetiyle kimi 1 gün,kimi 3 gün gibi muhtelif süre sonunda asıl düşünülen kadrolara kurallara takla aştırılarak çalışan personel vicdanını yaralayacak atama işlemine gidilmiştir.

4- 233 sayılı yasa (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname açısından):

Madde 1- Kapsam ve Amaç başlığı b- Maddesi: İktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını… demektedir.Söz konusu idarenin liyakatten, fırsat eşitliğinden ve nesnel ölçme- değerlendirme yönüne gitmeden yaptığı atamalar burada da çelişkiye düşmektedir.

5- DHMİ 2020 performans programı açısından:

İnsan Kaynaklarının Optimum Yönetimi ile Hizmette Kalite ve Etkinliği Artırmak başlığı altında. Kuruluşumuzda; personelin çalışma verimini, memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak, mesleki açıdan gelişmesini sağlayacak daha etkin bir insan kaynakları politikası planlanmaktadır.

Hedef 5.1: Personelin; hem daha verimli çalışabilmesi hem de daha etkin bir kariyer planlaması yapabilmesi sağlanacak ve eğitim düzeyi artırılacaktır.

Hedef 5.2: Havalimanlarının işgücü planlamasının yapılması, daha etkin bir insan kaynakları politikasının uygulanması, performans değerlendirme çalışmalarının hazırlanabilmesi amacıyla İş Analizi çalışmaları gerçekleştirilecektir demektedir yine aynı programda . aa Meydanları İşle22Kurumsal imajı güçlendirmek ve marka bilinirliğini artırmak küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kuruluşumuzun kamuoyunda yerleşen olumlu imajının güçlendirilmesi, kamuoyu ile doğru ve etkili bir iletişim kurulması, oluşturulan ve sunulan kurum kimliği ile algılanan kurum imajının aynı olması, daha geniş kitlelere kuruluşumuz ve faaliyetlerimizin doğru bir şekilde tanıtılması ile kamuoyunda güçlü ve dinamik bir kuruluş olarak DHMİ marka algısının yerleştirilmesi amaçlanmaktadır, denilmektedir. 

6-Yargıtay 4.Ceza Dairesinin oluşturduğu içtihat açısından:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Görevde yükselme eğitim ve sınavına girip başarılı olunması şartı aranan bir kadroya atanması düşünülen kişinin bu şartların aranmadığı daha üst bir kadroya atandıktan sonra sınavsız şekilde diğer kadroya geçirilmesinin sağlanması işlemlerinde görevi kötüye kullmanma suçu oluştuğu hükmünü vermiştir. İlgili idarenin tesis ettiği bu atama işlemi yukarıda izah edegeldiğimiz gerekçelerin yanında kurumun kendi 2020 programı ve 2019-2023 starejik planına da aykırılık teşkil etmektedir. Yine Yargıtay 4. Dairesinin 18.03.2009 tarih ve E:2007/5472.K:2009/5171 sayılı Hülle atamaları ile ilgili kararı. 

Ulaşım İş sendikası olarak; kurum yararı olmaksızın, liyakate aykırı, fırsat eşitliğini ortadan kaldıran, keyfi,  ölçme - değerlendirmeden uzak, objektif kriterlere aykırı, çalışma  huzurunu  ve iş barışını bozan bu atamaları kabul etmemiz ve sessiz kalmamız söz konusu olamaz.  Bu atamaları yaparak, sahip oldukları kamu yetki ve görevlerini kötüye kullanan idareciler hakkında, hukuksal haklarımızı kullanarak yargı sürecini başlatacağımızı, emekçi arkadaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

                                                                                                                             Cihad KORAY

Ulaşım İş Sendikası

Genel Başkanı

TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ yerine TÜRASAŞ kuruluyor!

1985 yılında çıkılan yolun sonuna gelindi.


TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının bağlı ortaklığı olmaktan çıkarıldı.

 

TÜRASAŞ şirketi adı altında bir araya getirildi.

 

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı görmek için buraya tıklayınız.

TÜVASAŞ'tan emekli olan üyemiz Mücella İLHAN'ın emekli töreni

EMEKLİ TÖRENİ

TÜVASAŞ Planlama Dairesinde çalışan sendikamızın ilk üyelerinden Mücella İHLAN hanımın emekli yemeğinde bir araya geldik. Her zaman haklının ve doğrunun yanında olmuş, geçici unvanlar için ilkelerinden taviz vermemiş Iyi bir dostu yeni yaşamına uğurladık.

Kendisine sağlıklı neşeli huzurlu bir yaşam diliyoruz.

Bu anlamlı gününde sendikamızın en genç üyesi olan kardeşimiz sendikamızın plaketini taktim etti.

 

ULAŞIM-İŞ SENDİKASI

Elazığ - Malatya geçmiş olsun ziyaretlerimiz

ELAZIĞ ve MALATYA'YA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

3 ve 5 Şubat 2020 tarihleri arasında, ULAŞIM-İŞ Sendikası Genel Başkanı Cihad KORAY, beraberinde ENKAMUDER Genel Başkanı ve aynı zamanda da üyemiz Bülent KAPU ile birlikte Malatya ve Elazığ’da Ulaştırma Hizmet kolunda bulunan işyerlerini ziyaret edip geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerinde bulundular.

Deprem nedeniyle yaşamakta oldukları zor günlere karşın, bizleri dostça ve içtenlikle karşılamaları bizleri çok duygulandırdı. Anadolu insanının feraseti ve konukseverliğini kez daha gösterdiler. Allah bir daha böyle günleri yaşatmasın diyoruz. Yeğenlerini kaybeden TÜRK ULAŞIM Sendikası Elâzığ şube başkanı Resul KORKMAZ Bey başta olmak üzere evleri ağır hasar gören Sait SUSAM, Habit SUSAM, ENKAMUDER Genel Başkan Yardımcısı Mesut GÜZEL, Turgut KÜÇÜKDAĞ ‘a ve tüm bölge halkına tekrar geçmiş olsun diyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bizlere ev sahipliği yapan Malatya ENKAMUDER Şube yönetim kuruluna, ziyaret süresince yanımızdan ayrılmayan Şahin ÖZLÜ ’ye, kibarlığı ile bizleri makamında ağırlayan TÜRK ULAŞIM SEN Malatya Şube başkanı sevgili arkadaşım Önder AKGÜL ve Orhan Gül’e, DEMİRYOL-İŞ Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan’a ve yönetim kuruluna ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

 

Antalya DHMİ'den Mehmet Tuğrul ve Mehmet Keskin arkadaşlarımıza emeklilik yemeği

 ANTALYA DHMİ'DEN EMEKLİ OLAN ARKADAŞLARIMIZA PLAKET SUNUMU

Genel başkanımız sayın Cihad KORAY, MYK üyemiz sayın ÖmerÖZER, İl Temsilcimiz sayın Yusuf BALIK ve diğer sendikamız üyelerinin katılımıyla, 2 Ocak 2020 günü emekli olan Antalya DHMİ çalışanlarından sayın Mehmet TUĞRUL ve Mehmet KESKİN arkadaşlarımıza plaket sunumu gerçekleştirilmiştir. 

Emekli olan üyelerimiz sayın Mehmet TUĞRUL ve Mehmet KESKİN arkadaşlarımıza emekli yaşamlarında, sağlık, huzur ve mutluluklar dileriz.

 

4. Olağan Genel Kurul Sonuçları

4. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

6 Nisan 2019 Cumartesi günü yapılan, birlik beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde başarıyla gerçekleştirdiğimiz 4. Olağan Genel Kurulumuz sonucunda kurullarımız aşağıdaki gibi oluşturulmuş olup; emekli olmaları nedeniyle emek, vatan ve cumhuriyet nöbetini bizlere teslim eden, sendikamızın ve aynı zamanda da konfederasyonumuzun bu günlere gelmesinde olağan üstü katkıları olan kurucu başkanımız sayın Adem Çalışkan başta olmak üzere diğer tüm emeği geçen arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

GENEL BAŞKAN: Cihad Koray

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Cevat Kerim Kalpakoğlu
Veli Karaman
Muammer Kutlusan
Levent Cin
Aslıhan İhtiyar
Ömer Özer

GENEL MERKEZ DENETİM KURULU

Saim Özdemir
Suavi Karagöz
Sultan Şahin

GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Basri Yıldırım
Hüseyin Doğan
Fevzi Öztürk

KONFEDERASYON DELEGESİ

Cihad Koray
Yusuf Balık
Veli Karaman
Cevat Kerim Kalpakoğlu
Levent Cin
Muammer Kutlusan
Ömer Özer
Erol Çetin
Mustafa Kemal Şanlı
Sultan Şahin

Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısını Eskişehir'de Gerçekleştirdik

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRDİK

Sendikamızın genel merkez dönemsel Yönetim Kurulu toplantısını bu kez aydınlık yüzlü insanların çağdaş kenti Eskişehir'de yaptık. Her zaman olduğu gibi ilgi ve desteklerinden dolayı, Eğitim-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi sayın Ebru Sungar'a, Eskişehir Eğitim-İş Şubesine ve Şube Başkanı sayın Hüseyin Yurtman ile Yönetim Kurulu üyesi sayın Eren Yavaş arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Daha sonra da sendikamızın bu günlere gelmesinde büyük emekleri ve çabaları olan kurucu başkanımız sayın Adem Çalışkan'a, sendikamız Genel Başkanı sayın Cihad Koray tarafından teşekkür plaketi takdim edilmiştir.

 
 
 

 

 

8 Ağustos Depremi

8 AĞUSTOS DEPREMİ

Bugün İzmir ve Denizli'de meydana gelen depremlerde Bozkurt (Denizli) İlçe Belediye binasında ve bazı köy evlerinde çatlaklar olduğu, Çardak Havalimanında Apronun çöktüğü, herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmadığı bilgileri basın yoluyla elde edilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yetkililerin açıklamalarına uymalarını öneririz. Hepimize geçmiş olsun.

 

Gökhan ÖZKAN aramıza katılmıştır

ULAŞIM-İŞ SENDİKASI BÜYÜYOR

Ulaşım-İş Sendikası büyüyor. Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi'nde çalışan Gökhan Özkan arkadaşımız aramıza katılarak gücümüze güç katmıştır.

 

Görev Paylaşımı

GÖREV PAYLAŞIMI

19 Nisan 2019 tarihinde yapılan Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda, Genel Merkez Yönetim Kurulu görev paylaşımı yapılmıştır.

Genel Başkan: Cihad Koray
Genel Sekreter: Veli Karaman
Genel Mali Sekreter: Aslıhan İhtiyar
Genel Basın Yayın Sekreteri: Muammer Kutlusan
Genel Örgütlenme Sekreteri: Cevat Kerim Kalpakoğlu
Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri: Ömer Özer
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri: Levent Cin

Nerdeyiz?

Bültenimize Abone Ol

Sosyal Medyamız

İletişim